Struktura

Tekutinové mechanismy

Tekutinové mechanismy

Tekutinové mechanismy přenášejí pohyb a silové zatížení prostřednictvím kapalin nebo plynů, tzn. dochází u nich k přeměně mechanické energie hnacího členu na tlakovou nebo pohybovou energii kapaliny nebo plynu a následně zpětně na mechanickou energii hnaného členu.

Podle druhu pracovního media dělíme tekutinové mechanismy:

 • hydraulické (kapalinové),

 • pneumatické (plynové).

Použití tekutinových mechanismů se rozšiřuje díky jejich výhodám, kterými jsou:

 • snadný rozvod pracovní látky na větší vzdálenost,

 • jednoduchá změna směru pohybu,

 • snadná změna rychlosti pohybu,

 • jednoduché pojištění mechanismů proti přetížení,

 • možnost automatické regulace činnosti tekutinových mechanismů.

Zdroje

 • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
 • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

Kontrolní otázka

1. Co jsou to tekutinové mechanismy?

2. Jak se dělí tekutinové mechanismy?

3. Jaké výhody mají tekutinové mechanismy?


 

Obrázek

Content odst ediv  erpadlo

Obr. 1: Ostředivé jednostupňové čerpadlo

Obrázek

Content kompresor

Obr. 2: Kompresor PUMA 1HP

Logolink