Struktura

BOZP

Montážní a bezpečnostní předpisy

 • Při práci s prefabrikáty na stavbě se musí pracovat dle předepsaných předpisů a používat montážní a bezpečnostní přípravky. Vázací prostředky musí být voleny vždy tak, aby zajišťovaly zavěšení dílců podle výrobní dokumentace,

 • Při odebírání dílců ze skladky nebo z dopravního prostředku musí být zbývající dílce vždy řádně zajištěny proti překlopení nebo sesutí.

 • Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikační oprávnění vazače,

 • Před uvázáním musí vazač dílce a závěsná oka/háky, šrouby apod./ znovu prohlédnout,

 • Břemeno musí být před zvednutím a další manipulací upevněno a zajištěno tak, aby nemohlo padnout,

 • Zvedací prostředek musí mít odpovídající únosnost, dosah a musí ho obsluhovat osoba s odpovídajícím oprávněním – jeřábnickým průkazem.

 • V blízkosti dopravovaných břemen ani bezprostředně pod nimi se nesmí nikdo zdržovat,

 • Pracovníkům je povoleno se k břemenu přiblížit teprve tehdy, až se ustálí na místě, kde má být osazeno nebo uloženo,

 • Při manipulaci není dovoleno vstupovat na zavěšené dílce, rovněž se na ně nesmí odkládat pracovní nářadí a materiál.

 • Při osazování dílců je třeba se řídit technologickými postupy,

 • Dílec může být uvolněn ze závěsu zdvihacího zařízení teprve tehdy, když je konečně osazen a zajištěn proti vychýlení,

 • Pracovník smí ručně přenášet, nakládat nebo vykládat jenom břemeno do hmotnosti 50 kg (mladistvým nesmí být ukládána práce, která je nepřiměřená jejich anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem),

 • Je-li hmotnost břemene větší, ruční manipulaci provede pracovní četa s příslušným počtem pracovníků,

 • Pokud ruční manipulaci s břemenem provádí četa, která není pro tuto práci trvale určena, musí manipulaci řídit odpovědný pracovník.

Zdroje

 • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
 • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
 • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles,Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
 • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.
Logolink