Struktura

Metabolismus glykogenu

Metabolismus glykogenu

Štěpení glykogenu

Větvení glykogenu umožňuje odštěpování glukózy z jeho konců. K rozkladu glykogenu dochází při poklesu koncentrace glukózy v krvi. Štěpení glykogenu je zahájeno enzymem fosforylázou, která štěpí vazby C1,4. Dochází k odštěpení glukózo-1-fosfátu z glykogenu.

 

 

obrazek

Obr.1: Průběh štěpení glykogenu

Poté enzym fosfoglukomutáza přemění glukózo-1-fosfát na glukózo-6-fosfát. Glukózo-6-fosfát může poté vstupovat do glykolýzy.

Biosyntéza glykogenu

Probíhá ve svalech i v játrech. Dochází k navazování glukózy 1- fosfátu na molekulu glykogenu. Biosyntéza glykogenu začíná fosforylací glukózy za vzniku glukózo-6-fosfátu.Ten se účinkem fosfoglukomutázy mění na glukózo-1-fosfát, který se pomocí enzymu glykogensyntetáza váže na molekulu glykogenu.

 

 

 

obrazek

Obr.2: Průběh syntézy glykogenu

 

Zdroje

  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRAPOVÁ. Odmaturuj! z chemie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2002. 208 s.ISBN 80-86285-56-1.
  • HOLEČEK, Václav, Luboš STÁRKA a Emil BIELIK. Biochemie. 1. vydání. Praha: Avicenum,zdravotnické nakladatelství, 1983.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie v kostce II.. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997, ISBN 80-7200-342-9.
  • Lékařská chemie a biochemie: učebnice pro lékařské fakulty.  1. vyd. Praha: Avicenum, 1991. 661 s.ISBN 80-201-0114-4.
  • ODSTRČIL Jaroslav a Milada ODSTRČILOVÁ. Chemie potravin, 1. vydání, Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006, ISBN 80-7013-435-6

Obrázky

Doplňující učivo

Funkce hormonů pankreatu v metabolismu glykogenu

Insulin brzdí uvolňování glukózy z glykogenu a naopak podporuje syntézu glykogenu. V pankreatu je rovněž produkován hormon glukagon, který má opačnou funkci jako inzulin, tedy napomáhá štěpení glukózy z glykogenu.

Obrázek

Content proinsulin

Obr. 3: Molekula inzulinu

Zajímavost

Roku 1906 George Ludwing Zuelzer téměř vyléčil diabetického psa, když mu podával extrakt z pankreatu (svůj pokus však nedokončil).

Roku 1920 Frederick Banting, kanadský lékař a vědec v oboru medicíny,spolu se svým asistentem Charlesem Bestem zjistil, že by bylo výhodnější izolovat účinnou látku z pankreatické šťávy. V létě roku 1921 se podařilo Bantingovi a Bestovi extrahovat "čistý" inzulin z krav, kterým podvázali vývod pankreatu a inzulin extrahovali - extrahovanou látku zprvu pojmenovali "isletin" → tento svůj objev bezúplatně předali Torontské univerzitě za pronájem laboratoře. Začátkem roku 1922 dostal první inzulinové vzorky k použití bostonský diabetolog E. P. Joslin, který je aplikoval 14letému chlapci jménem Leonard Thompson, což byl první léčený diabetik na světě (přežil ještě dalších 13 let).

Obrázek

Content banting and best

Obr. 4: Dr. Charles Best a Sir Frederick Banting

Testy

Logolink