Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Vyjádřete negaci funkce uvedenou v Karnaughově mapě.

NonY= (NonA + NonC) . (A + B)

NonY= (A + C) . (NonA + NonB)

NonY=( A . B) + NonA . NonC

 
2.

Jakou logickou funkci realizuje uvedené zapojení?

Neekvivalenci.

Ekvivalenci.

Logický součet.

 
3.

V pravdivostní tabulce pro jednobitový komparátor vyberte sloupec se správnými hodnotami:

 

Sloupec 2.

Sloupec 1.

Sloupec 3.

 
4.

Vyberte výraz, který určuje negaci funkce uvedené v Karnaughově mapě.

NonY= (NonA + NonC) . D

NonY= A . NonD + C . NonD

NonY= (A + NonD) + C + NonD

 
5.

Které obvody se používají pro převod z DEC soustavy do BIN soustavy?

Kodéry.

Generátor parity.

Dekodéry.

 
6.

Jak dělíme obvody v číslicové technice?

Na přímé a nepřímé.

Na kombinační a sekvenční.

Na kombinované a nekombinované.

 
7.

Určete počet řídících (adresových) proměnných pro devítikanálový multiplexer.

2 řídící proměnné.

3 řídící proměnné.

4 řídící proměnné.

 
8.

Co je to kodér?

Zařízení s mnoha vstupy a výstupy, které převádí informace z původního souboru znaků do jiného souboru znaků.

Zařízení s mnoha vstupy a jedním výstupem, které převádí informace z kódu BCD do jiného kódu.

Zařízení s mnoha vstupy a výstupy, které převádí informace z kódu BCD do přímého dvojkového kódu.

 
9.

Co je to ALU (aritmeticko logická jednotka)?

Funkční blok schopný provádět základní logické operace součet a součin s aritmetickými proměnnými.

Funkční blok schopný provádět aritmetické nebo logické operace.

Funkční blok schopný provádět určité aritmetické operace s logickými proměnnými.

 
10.

Dekodér je:

Zařízení s mnoha vstupy a výstupy pro převod informace z jednoho kódu do jiného kódu.

Zařízení s jedním vstupem a mnoha výstupy pro převod z jednoho kódu do jiného kódu.

Zařízení s mnoha vstupy a výstupy pro převod informace z kódu BCD do původního souboru.

 
11.

Kód BCD je:

Biqvinární dekadický kód.

Přímý binární kód.

Binární kód pro kódování dekadických číslic.

 
Logolink