Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jaké vazby převládají v molekulách uhlovodíků?

 

a) kovalentní, nepolární

 

b) kovalentní, polární

 

c) iontové

 
2.

Vlivem rotace kolem vazby C-C mohou v molekule vznikat:

 

a) různé konformace

 

b) různé konstituce

 

c) optické izomery

 
3.

Konformace molekuly představuje:

 

a) konstituční izomery

 

b) optické izomery

 

c) prostorovou orientaci atomů

 
4.

But–2–en  tvoří izomery:

 

a) cis, trans (E-, Z-)

 

b) židličku, vaničku

 

c) tautomery

 
5.

Vaničková forma je pojem pro:

 

a) konstituci

 

b) konformaci

 

c) optickou izomerii

 
Logolink