Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

RNA se v rostlinné buňce syntetizuje v cytoplazmě.

ANO

NE

 
2.

Antikodón obsahuje kód pro ukončení proteosyntézy.

ANO

NE

 
3.

Při transkripci je uracil v mRNA komplementární k adeninu v DNA.

ANO

NE

 
4.

Guanin se v RNA páruje s uracilem.

ANO

NE

 
5.

Úsek na molekule DNA, který odpovídá jedné molekule proteinu, se nazývá gen.

ANO

NE

 
6.

Při replikaci DNA je adenin komplementární k uracilu.

ANO

NE

 
7.

Genetický kód využívá jako symboly dusíkaté báze A, C, G, U.

ANO

NE

 
8.

Translací rozumíme překlad genetické informace z mRNA do pořadí aminokyselin v peptidu.

ANO

NE

 
9.

Číslice 3 v obrázku představuje:

nukleotid

cukr

fosfátovou skupinu

dusíkatou bázi

 
10.

Uracil se v DNA páruje s thyminem.

ANO

NE

 
Logolink