Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co je recyklace?

Recyklace je výraz pro nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opětovné cyklické využití odpadů.

Recyklace je výraz pro nakládání s odpadem, které vede k navrácení odpadu do životního prostředí.

Recyklace je výraz pro nakládání s odpadem, které vede k navrácení odpadu na skládku.

 
2.

Co patří do modrých sběrových kontejnerů?

bioodpad

noviny, časopisy, krabice, lepenky, šešity

bílé lahve, sklenice od zavařenin, rozbité sklenice

 
3.

Co znamená na obalech tento symbol:

symbol nám ukazuje, že daný obal patří do příslušné nádoby na odpad

symbol nám ukazuje, že daný obal nepatří do příslušné nádoby na odpad

symbol nám ukazuje, že daný obal patří pouze do drátěných košů na směsný odpad

 
4.

Jak naložíme s mastným špinavým papírem?

mastný špinavý papír vyhodíme jako každý papír do modrého sběrného kontejneru

mastný špinavý papír spálíme

mastný špinavý papír patří do kontejneru na směsný odpad

 
5.

Co patří do zelených sběrných kontejnerů?

bioodpad

nápojové kartony od mléka, džusů, vína, ...

barevné sklo od alkoholických a nealoholických nápojů

 
Logolink