Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Nejreaktivnější z halogenderivátů jsou

fluorderiváty

chloerderiváty

bromderiváty

jodderiváty

 
2.

Kopulace je reakce diazoniové soli:

s alkoholy a fenoly

s fenoly a aromatickými aminy

s primárními aminy a primárními alkoholy

s areny a fenoly

 
3.

Sulfonové kyseliny patří k:

k velmi slabým kyselinám

ke středně silným kyselinám

k velmi silným kyselinám

nemají ve skutečnosti vůbec chování kyselin

 
4.

Silnější oxidací thiolů (např. kyselinou dusičnou) vznikají:

sulfidy

sulfonové kyseliny

disulfidy

oxid siřičitý

 
5.

Typická reakce pro nasycené halogenderiváty je:

nukleofilní substituce

elektrofilní substituce

radikálová subtituce

eleiminace

 
6.

Chlorace toluenu do postranního řetězce patří mezi

elektrofilní substituce

nukleofilní substituce

radikálové substituce

přesmyky

 
7.

Diazoniová skupina je:

- N = N -

                                                      

- N+ ≡ N

 

 - N ≡ N -

- N = N+-

 
8.

Polymer, známý pod označením Neopren, používaný např. pro potápěčské obleky a jiné vodní sporty se získává polymerací:

chloroprenu

vinylchloridu

tetrafluorethenu

2-chlorbuta-1,3-dienu

 
9.

Reakce primárních aromatických aminů s kyselinou dusitou vede ke vzniku:

kvartérních amoniových solí

azosloučenin

diazoniových solí

k odbourávání aminoskupiny za vzniku příslušného arenu

 
10.

U aminosloučenin je možné obvykle použít více názvů. Uveďte, které z názvů jsou správné pro sloučeninu CH3-CH2-NH2:

ethylazan

ethanamin

aminoethan

ehylamin

 
Logolink