Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Nejreaktivnější z halogenderivátů jsou

fluorderiváty

chloerderiváty

bromderiváty

jodderiváty

 
2.

Azosloučeniny obsahují charakteristickou skupinu

- NH = NH -

- C ≡ N -

- N ≡ N -

- N = N -

 
3.

Reakce primárních aromatických aminů s kyselinou dusitou vede ke vzniku:

kvartérních amoniových solí

azosloučenin

diazoniových solí

k odbourávání aminoskupiny za vzniku příslušného arenu

 
4.

U aminosloučenin je možné obvykle použít více názvů. Uveďte, které z názvů jsou správné pro sloučeninu CH3-CH2-NH2:

ethylazan

ethanamin

aminoethan

ehylamin

 
5.

Kopulace je reakce diazoniové soli:

s alkoholy a fenoly

s fenoly a aromatickými aminy

s primárními aminy a primárními alkoholy

s areny a fenoly

 
6.

Jód ( případně jiný halogen) reaguje s alkoholy, aldehydy a ketony, které mají vedle funkční skupiny (–OH, –CHO, –CO–) přítomnou skupinu –CH3. za vzniku:  

redukčního produktu (tedy vzniká podle výchozích sloučenin uhlovodík, primární alkohol nebo sekundární alkohol).

oxidačního produktu (tedy vzniká podle výchozích karboxylová kyselina nebo oxid uhličitý.

 trihalogenmethanu a soli kyseliny o uhlík chudší než byla původní organická sloučenina.

 jodoformu CHI3.

 
7.

Sulfonové kyseliny patří k:

k velmi slabým kyselinám

ke středně silným kyselinám

k velmi silným kyselinám

nemají ve skutečnosti vůbec chování kyselin

 
8.

Silnější oxidací thiolů (např. kyselinou dusičnou) vznikají:

sulfidy

sulfonové kyseliny

disulfidy

oxid siřičitý

 
9.

Chlorace naftalenu patří mezi

elektrofilní substituce

nukelofilní substituce

radikálové substituce

 radikálové adice

 
10.

Chlorace toluenu do postranního řetězce patří mezi

elektrofilní substituce

nukleofilní substituce

radikálové substituce

přesmyky

 
Logolink