Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Srovnejte a vysvětlete rozdíly v teplotách varu formaldehydu a kyseliny mravenčí.

Kyselina mravenčí je kapalná látka, protože má vyšší molekulovou hmotnost, formaldehyd je plynná látka, má nižší molekulovou hmotnost.

Rozdíly v teplotách varu jsou zanedbatelné.

Obě látky jsou kapalné, protože vytvářejí vodíkové můstky.

Kyselina mravenčí je kapalná látka, protože vytváří vodíkové můstky. Formaldehyd je plynná látka, nemá možnost tvořit vodíkové můstky.

 
2.

Stearany a palmitany sodné běžně označujeme jako.........?

ztužené tuky

glyceridy

estery

mýdla

 
3.

Z kterého alkoholu je možné vyrobit butanon?

z butan-1-olu

z butan -2-olu

z butan-3-olu

z butan-1,2-diolu

 
4.

Seřaďte  bez pomoci tabulky  látky z hlediska vlastností kyseliny  podle vzrůstající síly: CH3CH2COOH, HCOOH, ClCH2COOH, CH3CH2OH.

 

CH3CH2OH, CH3CH2COOH, HCOOH, ClCH2COOH

                                                      

 

 

 

 

ClCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2OH, HCOOH

CH3CH2OH, HCOOH, CH3CH2COOH, ClCH2COOH

 

 

CH3CH2COOH, HCOOH, CH3CH2OH, ClCH2COOH

 
5.

Mezi jaké alkoholy patří cyklohexanol podle polohy - OH skupiny?

 

aromatické

primární

sekundární

terciární

 
6.

Která tvrzení o karboxylových kyselinách jsou správná?

a) kyseliny přijímají H+ kationty

b) kyseliny reagují s alkoholy na mýdla a vodu

c) kyseliny reagují s estery na alkoholy a vodu

d) dehydratací kyselin vznikají anhydridy

c) kyseliny reagují s estery na alkoholy a vodu

 

b) kyseliny reagují s alkoholy na mýdla a vodu

 

a) kyseliny přijímají H+ kationty

 

d) dehydratací kyselin vznikají anhydridy

 
7.

3-methylpentan-3-ol je alkohol; vyberte, která tvrzení jsou pravdivá:

a) jedná se o trojsytný alkohol

b) jedná se o terciární alkohol

c) jedná se o dvojsytný alkohol

d) jeho oxidací vzniká keton

e) nereaguje s oxidačními činidly

 

b) jedná se o terciární alkohol

d) jeho oxidací vzniká keton

 

a) jedná se o trojsytný alkohol

b) jedná se o terciární alkohol

 

b) jedná se o terciární alkohol

e) nereaguje s oxidačními činidly

c) jedná se o dvojsytný alkohol

d) jeho oxidací vzniká keton

 

 
8.

K důkazům jaké skupiny se používá Tollensova zkouška? Jaký je princip této zkoušky? 

Důkaz ketonické skupiny. Stříbrný kation obsažený v Tollensově čnidle se redukuje ketonem na kovové stříbro (stříbrné zrcátko nebo koloidní stříbro) a keton se oxiduje na kyselinu.

Důkaz aldehydické skupiny. Stříbrný kation obsažený v Tollensově činidle se redukuje aldehydem na kovové stříbro (stříbrné zrcátko nebo koloidní stříbro) a aldehyd se oxiduje.

Důkaz aldehydické skupiny. Mědnatý kation obsažený v Tollensově čnidle se redukuje aldehydem na kovovou  měď nebo oxid mědný (obojí do červena) a aldehyd se oxiduje.

Důkaz aldehydické i ketonické skupiny. Mědnatý kation obsažený v Tollensově čnidle se redukuje aldehydem i ketonem na kovovou  měď nebo oxid mědný (obojí do červena) a aldehyd, případně keton  se oxidují.

 
9.

Při dehydrataci vznikají z alkoholů

alkeny

alkeny, případně alkyny

alkeny, případně ethery

alkyny, případně alkany

 
10.

Jaké produkty vznikají při reakci kyseliny salicylové s

a) kyselinou octovou

b) ethanolem

a) vzniká kyselina acetylsalicylová

b) vzniká kyselina benzoová

 

 

a) vzniká kyselina gallová

b) vzniká ethylester kyseliny salicylové

a) vzniká ethylester kyseliny salicylové

b) vzniká acetanhydrid

a) vzniká kyselina acetylsalicylová

b) vzniká ethylester kyseliny salicylové

 
Logolink