Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

3-methylpentan-3-ol je alkohol; vyberte, která tvrzení jsou pravdivá:

a) jedná se o trojsytný alkohol

b) jedná se o terciární alkohol

c) jedná se o dvojsytný alkohol

d) jeho oxidací vzniká keton

e) nereaguje s oxidačními činidly

 

b) jedná se o terciární alkohol

d) jeho oxidací vzniká keton

 

a) jedná se o trojsytný alkohol

b) jedná se o terciární alkohol

 

b) jedná se o terciární alkohol

e) nereaguje s oxidačními činidly

c) jedná se o dvojsytný alkohol

d) jeho oxidací vzniká keton

 

 
2.

Seřaďte  bez pomoci tabulky  látky z hlediska vlastností kyseliny  podle vzrůstající síly: CH3CH2COOH, HCOOH, ClCH2COOH, CH3CH2OH.

 

CH3CH2OH, CH3CH2COOH, HCOOH, ClCH2COOH

                                                      

 

 

 

 

ClCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2OH, HCOOH

CH3CH2OH, HCOOH, CH3CH2COOH, ClCH2COOH

 

 

CH3CH2COOH, HCOOH, CH3CH2OH, ClCH2COOH

 
3.

Kyselina mravenčí obsahuje kromě karboxylové skupiny ještě jednu skupinu, kterou? Která kyselina vznikne oxidací kyseliny mravenčí?

Aldehydickou skupinu. Vzniká nestálá kyselina uhličitá, která se rozkládá na oxid uhličitý a vodu.

Hydroxyskupinu. Vzniká kyselina  šťavelová.

Ketonickou skupinu. Vzniká nestálá kyselina uhličitá.

Hydoxyskupinu, vzniká kyselina octová.

 
4.

Pomocí jaké reakce by se dala odlišit kyselina propanová od kyseliny propenové?

Např. rozpouštěním ve vodě, kyselina propanová se ve vodě nerozpouští, kdežto propenová ano

Např. reakcí s roztokem hydroxidu sodného, obě poskytují sodnou sůl, ale v případě kyseliny propenová je nerozpustná

Např. bromace - působením bromové vody na kyselinu propenovou dojde k jejímu odbarvení, protože nastává adiční reakce; kyselina propanová za těchto podmínek nereaguje.

CH2=CH-COOH + Br2 → CH2Br-CHBr-COOH

Např. působením roztoku manganistanu draselného dojde reakcí kyseliny propanové k jeho odbarvení, v případě kyseliny propenové odbarvení nenastane

 
5.

Jaké produkty vznikají při reakci kyseliny salicylové s

a) kyselinou octovou

b) ethanolem

a) vzniká kyselina acetylsalicylová

b) vzniká kyselina benzoová

 

 

a) vzniká kyselina gallová

b) vzniká ethylester kyseliny salicylové

a) vzniká ethylester kyseliny salicylové

b) vzniká acetanhydrid

a) vzniká kyselina acetylsalicylová

b) vzniká ethylester kyseliny salicylové

 
6.

Proč se 2,3,5 - trinitrofenol označuje jako kyselina pikrová?

Přítomnost nitroskupin zvyšuje kyselost vodíků v -OH skupině, proto se látky vyznačuje vlastnostmi kyselin

Přítomnost nitroskupin snižuje kyselost vodíků v -OH skupině, proto se látky vyznačuje vlastnostmi kyselin

Látka  má odporně hořkou chuť, proto byl název odvozen od řeckého slova „pikros“ (hořký)

Fenoly byly mylně v minulosti přiřazeny mezi kyseliny

 
7.

Uveďte 2 způsoby průmyslové výroby kyseliny octové.

  • Oxidace ethanu
  • Oxidace ethenu
  • Oxidace acetaldehydu
  • Katalytická oxidace ethenu (Wacker -Hochstův postup)
  • Oxidace acetaldehydu
  • Biochemická fermentace ethanolu
  • Karbonylace methanolu
  • Biochemická fermentace ethanolu
 
8.

V hrdle láhve s benzaldehydem se po určité době tvoří bílá tuhá hmota, která se rozpouští ve vodě na kyselý roztok. Jaký děj zřejmě proběhl.

došlo ke karbonylaci za vzniku kyseliny benzoové

došlo k dehydrataci za vzniku acetanhydridu

redukce, vznikl benzylchlorid

oxidace, vznikla kyselina benzoová

 
9.

Srovnejte a vysvětlete rozdíly v teplotách varu formaldehydu a kyseliny mravenčí.

Kyselina mravenčí je kapalná látka, protože má vyšší molekulovou hmotnost, formaldehyd je plynná látka, má nižší molekulovou hmotnost.

Rozdíly v teplotách varu jsou zanedbatelné.

Obě látky jsou kapalné, protože vytvářejí vodíkové můstky.

Kyselina mravenčí je kapalná látka, protože vytváří vodíkové můstky. Formaldehyd je plynná látka, nemá možnost tvořit vodíkové můstky.

 
10.

Z kterého alkoholu je možné vyrobit butanon?

z butan-1-olu

z butan -2-olu

z butan-3-olu

z butan-1,2-diolu

 
Logolink