Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Poruchu, či neobvyklý jev na elektrickém zařízení stroje musí obsluha...

..nahlásit kolegovi, pro případ, že by se něco stalo.

...nahlásit vedoucímu, ale smí pokračovat po nezbytně nutnou dobu.

...ihned vypnout stroj, poruchu nahlásit svému nadřízenému a stroj zabezpečit proti použití jinou osobou.

...ihned vypnout stroj a odejít do šatny.

 
2.

Co musí mimo jiné udělat obsluha před zahájením vlastního pracovního cyklu?

Odstranit z upínacího stolu všechny volné předměty (upínky, klíče, měřidla, nástroje, atd.).

Upozornit závislá pracoviště.

Podat hlášení příslušnému nadřízenému orgánu.

Pustit chladící emulzi, aby nedošlo k přehřátí nástroje, či obrobku.

 
3.

Co musí pracovník udělat, pokud chce čistit stroj, promazat jej nebo seřídit?

Všechny tyto práce vykonává při spuštěném stroji, kvůli efektivnosti výroby.

Musí neprodleně vše ohlásit mistrovi.

Všechny tyto práce vykonává zásadně při vypnutém stroji.

Musí o tom učinit zápis.

 
Logolink