Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Reakci mezi kyselinou octovou a methanolem označujeme obecně jako:

neutralizaci

zmýdelnění

octové kvašení

esterifikaci

 
2.

Opticky aktivní látky jsou charakteristické tím, že

mají symetrické uspořádání atomů v molekule

obsahují alespoň jednu funkční skupinu -OH

obsahují v molekule peptidickou vazbu

obsahují asymetrický uhlík

 
3.

K rozpouštění organických látek se z halogenderivátů používají tato rozpouštědla:

jodoform, bromoform

vinylchlorid, tetrafluorehen

chloroform, tetrachlormethn

chlormethan, vinylchlorid

 
4.

Vyber správné tvrzení z následujících údajů:

I. sloučenina X patří mezi alkoholy

II. sloučenina X obsahuje v molekule jednu funkční skupinu -OH

III. Sloučenina X je olejovitá kapalina sladké chuti

IV. Ze sloučeniny X se vyrábí výbušnina dynamit

Je-li X glycerol, jsou správná tvrzená:

I, III, IV

I, II, III

II, IV

všechna

 
5.

Mezi deriváty karboxylových kyselin se řadí:

sacharidy

ethery

aminokyseliny

aldehydy

 
6.

Které z následujících tvrzeních o alkoholech a fenolech je správné:

fenoly vznikají redukcí alkoholů

alkoholy a fenoly mají funkční skupinu -OH

primární alkoholy se oxidují na ketony

alkoholy a fenoly jsou obsažené v ropě

 
7.

Které z následujících tvrzení o acetonu je správné

je to nejjednodušší aldehyd

používá se k rozpouštění laků a barev

je to jedovatý plyn

jeho polykondenzací s fenolem vzniká bakelit

 
8.

Vyber správné tvrzení z následujících údajů:

I. sloučenina X patří mezi alkoholy

II. sloučenina X obsahuje v molekule jednu funkční skupinu -OH

III. Sloučenina X je jedovatá kapalina sladké chuti

IV. Ze sloučeniny X se vyrábí výbušnina pentrit

Je-li X glykol, jsou správná tvrzená:

I, II, III

II, IV

všechna

I, III

 
9.

Nejjednodušší nenasycenou monokarboxylovou kyselinou je:

kyselina mravenčí

kyselina šťavelová

kyselina akrylová

kyselina maleinová

 
10.

Anilín se připravuje:

redukcí nitrobenzenu

syntézou benzenu s amoniakem

nitrací tolenu

reakcí chlorbenzenu s chloridem amonným

 
11.

Známý lék Aspirin používáný jako antipyretikum a antirevmatikum je derivátem kyseliny:

kyseliny mléčné

kyseliny salicylové

kyseliny citrónové

kyseliny octové

 
12.

Adicí chlorovodíku na acetylen se vyrobí

chloracetylen

dichlorethen ClCH = CHCl

vinylchlorid ClCH = CH2

chlorethan

 
13.

Sloučenina, která se již od poloviny 19. století používala v lékařství k narkóze, je

formaldehyd

bromaceton

diethylether

kresol

 
14.

Nitrací toluenu vzniká:

výbušnina dynamit

umělé sladidlo sacharin

syntetické vlákno tesil

jiná odpověď

 
15.

1. Charakteristickým znakem derivátů uhlovodíků je

přítomnost funkční skupiny -Cl, -NO2, -OH,...

rozvětvený uhlovodíkový řetězec

dvojná nebo trojná vazba v řetězci

alespoň jedno benzoové jádro

 
Logolink