Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Těleso má hmotnost 100kg a působí na ni třecí síla 200N. Jaký je součinitel smykového tření?

0,2

0,1

0,3

 
2.

Třecí síla závisí přímo úměrně na:

objemu tělesa

na síle kolmé k podložce

nadmořské výšce

 
3.

Který materiál má největší součinitel smykového tření?

lamino

sklo

smirkový papír

 
4.

Třecí síla působí na těleso

ve směru pohybu

nepůsobí na těleso, je nulová

proti směru pohybu

 
5.

K čemu slouží ložiska?

ke snížení rychlosti tělesa

ke snížení třecí síly

ke zlepšení systému brzd

 
Logolink