Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Kdy se může obsluha vzdálit od tvářecího stroje?

jen v době zaměstnavatelem určené přestávky na jídlo nebo přestávky na oddech

podle uvážení obsluhy nebo po výzvě spolupracovníka

až po zabezpečení tvářecího stroje před použitím nepovolanou osobou

 
2.

V případě, že dojde ke vzniku bezpečnostně technických nedostatků u tvářecího stroje

odpovědný vedoucí pracovník je povinen osobně upozornit obsluhu na tuto skutečnost

pověřený pracovník zaměstnavatele označní vadné zařízení červenou mašlí

zaměstnavatel zodpovídá za okamžité zastavení práce na tvářecím stroji až do odstranění závady

 
3.

Kdy může obsluha vyřadit nainstalovaná bezpečnostní, ochranná nebo signalizační zařízení?

jen v případě, když by to zvýšilo produktivitu práce

demontáž těchto zařízení je obsluze zakázána

je to možné jen v zimním období

 
4.

Při  zajišťování bezpečnosti práce u tvářecích strojů se zaměstnavatel řídí

 nařízením vlády č. 170/1997 Sb a převzatými evropskými normami

předpisy platnými v ČR.

předpisy vydanými ředitelem závodu nebo školy

 
5.

Obsluha při práci s bucharem

musí mít možnost kdykoliv odpojit kovací lis od zdroje energie

možnost kdykoliv odpojit kovací lis od zdroje energie je předepsána jen při volném kování

možnost kdykoliv odpojit kovací lis od zdroje energie je předepsána jen při zápustkovém kování

 
Logolink