Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Při  zajišťování bezpečnosti práce u tvářecích strojů se zaměstnavatel řídí

 nařízením vlády č. 170/1997 Sb a převzatými evropskými normami

předpisy platnými v ČR.

předpisy vydanými ředitelem závodu nebo školy

 
2.

Při opravách a seřizování bucharů

musí být buchar odpojen od elektrické sítě a demontován od podložky

musí obsluha provádět zásahy jen v okamžiku, kdy je baran kovacího lisu v dolní poloze

musí obsluha instalovat zařízení zajišťující beran kovacího lisu v horní poloze

 
3.

Kdy se může obsluha vzdálit od tvářecího stroje?

jen v době zaměstnavatelem určené přestávky na jídlo nebo přestávky na oddech

podle uvážení obsluhy nebo po výzvě spolupracovníka

až po zabezpečení tvářecího stroje před použitím nepovolanou osobou

 
4.

Obsluha při práci s bucharem

musí mít možnost kdykoliv odpojit kovací lis od zdroje energie

možnost kdykoliv odpojit kovací lis od zdroje energie je předepsána jen při volném kování

možnost kdykoliv odpojit kovací lis od zdroje energie je předepsána jen při zápustkovém kování

 
5.

Kdy může obsluha vyřadit nainstalovaná bezpečnostní, ochranná nebo signalizační zařízení?

jen v případě, když by to zvýšilo produktivitu práce

demontáž těchto zařízení je obsluze zakázána

je to možné jen v zimním období

 
Logolink