Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Atmosférický tlak se s rostoucí nadmořskou výškou

zvětšuje

zmenšuje

nemění

 
2.

Vypočítejte hydrostatický tlak vody v hloubce 8 metrů.

100 kPa

80 kPa

90 kPa

 
3.

Jestliže platí Fvz < Fg, těleso v kapalině se

vznáší

stoupá

potápí

 
4.

1 Pascal je 

1 N.m2

1 N.m-2

1 N.m

1 m2.N

 
5.

V jednom ramenu spojených nádob je voda, ve druhém olej. Výška vody nad společným rozhraním je 4,5 cm, oleje 5 cm. Určete hustotu oleje.

900 kg.m-3

0,09 kg.m-3

1100 kg.m-3

1,1 kg.m-3

 
6.

Jaká tlaková síla působí na těleso v kapalině, jestliže jeho povrch je 100 cm2, těleso je v hloubce 5 cm, hustota vody je 1000 kg/m3 a tíhové zrychlení g = 10 m/s2?

5 N

8 N

10 N

 
7.

Jak se nazývá síla, která podle Archimédova zákona nadlehčuje těleso v kapalině?

tlaková

třecí

vztlaková

 
8.

Určete výšku vodního sloupce, který udrží atmosférický tlak o velikosti 101 325 Pa. Výsledek zaokrouhlete na celé metry.

10 m

1 m

5 m

100 m

 
9.

V hydraulických zařízeních platí 

velikosti sil působících na písty jsou ve stejném poměru jako obsahy průřezů pístů

velikosti sil působících na písty jsou v opačném poměru jako obsahy průřezů pístů

velikosti sil působících na písty jsou stejné

síla působící na větší píst je vždy dvojnásobná

 
10.

Hydrostatika se zabývá

podmínkami rovnováhy plynů v klidu

zákonitostmi pohybu kapalin

podmínkami rovnováhy kapalin v klidu

zákonitostmi pohybu plynů

 
11.

Hydrostatická tlaková síla je určena vztahem

 
12.

Síla 100 N působí na plochu 100 cm2.Vypočtěte tlak.

1000 Pa

100 000 Pa

10 000 Pa

 
13.

Písty hydraulického lisu mají obsahy průřezů 5 cm2 a 400 cm2. Na užší píst působíme silou 500 N. Jaký tlak v kapalině tato síla vyvolá?

1 MPa

100 000 Pa

0,01 Pa

100 Pa

 
14.

K měření tlaku se používá

manometr

siloměr

spektrometr

 
15.

Zvolte nesprávnou odpověď

Kapaliny mají stálý tvar a objem

Kapaliny mají stálý objem

Plyny nemají stálý tvar ani objem

Kapaliny nemají stálý tvar 

 
16.

Velikost hydrostatické tlakové síly, kterou působí kapalina v hloubce na dno nádoby o plošném obsahu S nezávisí  na 

hloubce kapaliny

hustotě kapaliny

na objemu kapaliny

na obsahu dna nádoby

 
17.

Společnou vlastností kapalin a plynů je

tekutost

stálý objem

vodorovná hladina

nestlačitelnost

 
18.

Jak velkou silou zvedneme ve vodě kámen o objemu 5 dm3 a hmotnosti 10 kg?

50 N

95 N

100 N

25 N

 
19.

Objem tělesa zcela ponořeného ve vodě je 0,4 m3, ρ= 1000 kg/m3, g = 10m/s2. Jakou silou je těleso nadlehčováno?

4000 N

2000 N

1000 N

 
20.

Tlak v kapalině způsobený vnější silou určuje vztah

 
Logolink