Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jaký je odpor vodiče dlouhého 100 m o průřezu 1 mm2?

1 Ω

100 Ω

nelze vypočítat z uvedených údajů

 
2.

Měrný elektrický odpor (rezistivita) vodiče závisí na:    

obsahu průřezu vodiče nepřímo úměrně

délce vodiče přímo úměrně

obsahu průřezu vodiče přímo úměrně

 
3.

Jaká je jednotka elektrického odporu?  

ampér

volt

ohm

 
4.

Odpor vodiče je tím menší, čím větší je:

jeho průřez a měrný odpor 

 jeho délka a měrný odpor

žádná předcházející odpověď není správná

 
5.

Ohmetrem jsme u uhlíkového rezistoru naměřili odpor  98976,5 Ω. Jakou jmenovitou hodnotu má rezistor?

10 kΩ

100 kΩ

1 MΩ

 
6.

Čím měříme odpor?

voltmetrem

ohmmetrem

wattmetrem

 
7.

Výsledný odpor dvou stejných paralelně zapojených rezistorů je:  

poloviční

dvojnásobný

neplatí žádná s předchozích odpovědí

 
8.

Čím je odpor v obvodu s konstantním napětím zdroje vyšší, tím je proud v obvodu:

vyšší

nižší

nelze určit

 
9.

Odpor vodiče je:

přímo úměrný jeho měrnému el. odporu, průřezu a délce

nepřímo úměrný jeho délce a průřezu a přímo úměrný rezistivitě

přímo úměrný jeho délce a měrnému el. odporu a nepřímo úměrný průřezu

 
10.

Odpor vodiče je tím větší, čím větší je:

jeho délka

jeho obsah kolmého průřezu

jeho vodivost

 
Logolink