Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Který vztah mezi uvedenými lze označit jako komenzalismus:

tasemnice – člověk

zajíc polní – liška obecná

rak poustevníček – sasanka mořská 

hyeny a šakalové – velké šelmy 

 
2.

Mezi autotrofní organismy patří:

zelené rostliny

houby

živočichové

bakterie

 
3.

Klimax je:

ekosystém, který je v rovnováze se stávajícími klimatickými podmínkami

maximální teplota naměřená v dané klimatické zóně

neustálené, druhově bohaté sukcesní stadium

skupina společenstev téže klimatické zóny

 
4.

Eutrofizací vody se:

zvyšuje obsah živin ve vodě

snižuje obsah živin ve vodě

omezují hnilobné procesy u dna vodních nádrží

uměle zvyšuje kvalita vody

 
5.

Který vztah mezi uvedenými lze označit jako symbioza:

tasemnice – člověk

zajíc polní – liška obecná

rak poustevníček – sasanka mořská 

hyeny a šakalové – velké šelmy 

 
6.

Pojmem ekologická sukcese rozumíme:

rozšíření druhu

narušení prostředí

úspěšný zásah do ekosystému

vývoj společenstva 

 
7.

Do prostředí s velkou imisní zátěží se nejlépe hodí rostliny:

se stálezelenými listy

s opadavými listy

všechny jehličnany

se stálezelenými i s opadavými listy 

 
8.

Heterotrofní organismy jsou:

organismy, které vytvářejí organické látky z anorganických prostřednictvím fotosyntézy

organismy, které získávají organické sloučeniny z prostředí v potravě

organismy, které žijí v symbioze

chemotrofní organismy

 
Logolink