Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Do prostředí s velkou imisní zátěží se nejlépe hodí rostliny:

se stálezelenými listy

s opadavými listy

všechny jehličnany

se stálezelenými i s opadavými listy 

 
2.

Který vztah mezi uvedenými lze označit jako komenzalismus:

tasemnice – člověk

zajíc polní – liška obecná

rak poustevníček – sasanka mořská 

hyeny a šakalové – velké šelmy 

 
3.

Autotrofní organismy jsou:

organismy, které nedokáží syntetizovat organické sloučeniny z anorganických

organismy, které vytvářejí organické látky z anorganických prostřednictvím fotosyntézy

organismy, které získávají organické sloučeniny z prostředí v potravě

organismy, které získávají organické sloučeniny rozkladem organické hmoty

 
4.

Heterotrofní organismy jsou:

organismy, které vytvářejí organické látky z anorganických prostřednictvím fotosyntézy

organismy, které získávají organické sloučeniny z prostředí v potravě

organismy, které žijí v symbioze

chemotrofní organismy

 
5.

Heterotrofní organismy jsou charakterizovány jako:

mláďata savců a ptáků, která se nedovedou živit sama

organismy, které se obejdou bez příjmu organických látek z prostředí

organismy, které se neobejdou bez příjmu organických látek z prostředí

všechny organismy, které dovedou syntetizovat ATP

 
6.

Klimax je:

ekosystém, který je v rovnováze se stávajícími klimatickými podmínkami

maximální teplota naměřená v dané klimatické zóně

neustálené, druhově bohaté sukcesní stadium

skupina společenstev téže klimatické zóny

 
7.

Který vztah mezi uvedenými lze označit jako symbioza:

tasemnice – člověk

zajíc polní – liška obecná

rak poustevníček – sasanka mořská 

hyeny a šakalové – velké šelmy 

 
8.

Pojmem ekologická sukcese rozumíme:

rozšíření druhu

narušení prostředí

úspěšný zásah do ekosystému

vývoj společenstva 

 
Logolink