Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Primární produkci ekosystému vytvářejí:

všechny autotrofní organismy

pouze určité autotrofní organismy

autotrofní a  heterotrofní organismy

pouze destruenti

 
2.

Organismy dělíme z ekologického hlediska na producenty, konzumenty a destruenty podle:

fylogenetické rozrůzněnosti

velikosti areálu rozšíření

funkčního postavení v ekosystému

rozsahu tolerance vůči znečišťujícím látkám

 
3.

Ke  vztahům mezi populacemi organismů, jež přinejmenším jednu z nich negativně ovlivňují, patří:

konkurence a kooperace

symbiosa  řas a hub ve stélce lišejníků, mykorhiza

parazitismus, predace, konkurence

mykorhiza, mutualismus a konkurence

 
4.

Imise jsou:

látky vypuštěné z určitého zdroje do ovzduší

pouze škodlivé látky, které jsou součástí výfukových plynů motorových vozidel     

         

látky, které se dostanou do přímého kontaktu s organismy

látky, které se dostanou do přímého kontaktu s biotickými a abiotickými složkami prostředí        

            

 
5.

Emise jsou:

látky vypuštěné z určitého zdroje do ovzduší

pouze škodlivé látky, které jsou součástí výfukových plynů motorových vozidel    

             

látky, které se dostanou do přímého kontaktu s organismy

látky, které se dostanou do přímého kontaktu s biotickými a abiotickými složkami prostředí       

            

 
6.

O typu biomu nejvíce rozhodují :

srážky a množství živin v půdě

teplota a srážky

teplota a množství humusu v půdě

srážky a množství humusu v půdě

 
7.

Vzájemně prospěšnými vztahy mezi organismy označujeme:

symbiosu řas a hub v lišejníkové stélce, mykorhizu

konkurenci a predaci

parazitismus a epifytismus

mykorhizu a konkurenci

 
8.

Akumulace škodlivin v nejvyšších článcích potravního řetězce:

je důsledkem toho, že se vždy jedná o predátory 

je důsledkem toho, že predátor, na rozdíl od ostatních organismů, není schopen tyto látky odbourat

je způsobena tím, že většina organismů není schopna tyto látky odbourat

je způsobena tím, že většina organismů je schopna tyto látky odbourat za určitých podmínek

 
Logolink