Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Vyhláška č. 50/1978 Sb. ČÚBP a ČBÚ stanoví stupně odborné způsobilosti

 

pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení

pracovníků, kteří vykonávají práci na elektrických zařízeních

pracovníků, kteří se zabývají prodejem elektrických zařízení

 
2.

Krátkodobě působící dotykové napětí smí být v prostorách normálních maximálně

pro střídavé napětí 50 V

pro střídavé napětí 65 V

 

pro stejnosměrné napětí 120 V

 
3.

Doplňková ochrana - doplňující ochranné pospojování

se považuje za základní ochranu

se považuje za ochranu při poruše

se považuje za doplnění ochrany při poruše

 
4.

Jakou rychlostí má být prováděno umělé dýchání?

5 vdechů za minutu

20 vdechů za minutu

60 až 80 vdechů za minutu

 
5.

Pracovníci znalí s vyšší kvalifikací jsou pracovníci, kteří splňují kvalifikaci podle těchto paragrafů vyhlášky č. 50/1978 Sb.

6, 7, 8 a 9

7, 8, 9 a 10

8,9, 10 a 11

 
6.

Umělé dýchání lze ukončit

pokud postižený nezačne do 30 minut dýchat sám

když postižený začne dýchat sám

na pokyn lékaře

 
7.

Zábrany musí být zhotoveny

jako pevné, nebo i tak, že mohou být odstraněny bez použití klíče nebo nástroje

tak, aby bylo zabráněno jejich neúmyslnému odstranění

pouze z nevodivého materiálu

 
8.

Zábrany jsou určeny k tomu, aby zabránily

jakémukoliv dotyku živých částí

nahodilému dotyku živých částí

úmyslnému dotyku (záměrným obejitím přepážky)

 
9.

V sítích TT se pro ochranu při poruše používají tyto ochranné prvky

hlídače izolačního stavu

proudové chrániče

nadproudové ochranné přístroje

 
10.

Ochrana polohou je umístění nebezpečných živých částí mimo dosah a je určená

k zabránění nahodilému i úmyslnému dotyku živých částí

pouze k zabránění nahodilému dotyku živých částí

pouze k zabránění úmyslnému dotyku živých částí

 
11.

Jakou rychlostí má být prováděna nepřímá srdeční masáž?

10 až 12 stlačení za minutu

80 stlačení za minutu

130 stlačení za minutu

 
12.

Revize elektrických spotřebičů zajišťuje

jejich provozovatel (v případě dlouhodobého pronájmu jejich uživatel)

vždy jejich uživatel

opravář - vždy po jejich opravě

 
13.

Co je účelem revize elektrických zařízení?

Ověřování stavu zařízení z hlediska možných úspor elektrické energie

Ověřování stavu zařízení z hlediska bezpečnosti

Ověřování stavu zařízení z hlediska životnosti

 
14.

Pokud zůstane postižený po úrazu elektrickým proudem při vědomí, není viditelně zraněn, dýchá a má hmatný tep

je nutno i přesto přivolat lékaře

může pokračovat v práci, avšak nejpozději do 24 hod. musí navštívit lékaře

musíme setrvat u postiženého do příchodu lékaře

 
15.

Automatické odpojení od zdroje je ochrana, při které je

ochrana při poruše zajištěna elektrickým oddělením

základní ochrana zajištěna izolací živých částí nebo kryty a přepážkami

ochrana při poruše zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy

 
Logolink