Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Stavový registr SREG je předurčený pro

pro inicializaci zásobníku v paměti SRAM

zápis příznaků po provedení aritmetických  a logických operací

ukládání výsledku logických operací před zápisem do pracovního registru

 
2.

Obvod mikrořadiče Timer/Counter je předurčený pro

provádění aritmetických oparací v mikrořadiči

řízení hodinového kmitočtu mikrořadiče

pro generování časové prodlevy a fyzickému sčítání impulzů

 
3.

Obvod mikrořadiče Watchdog je předurčen pro

ukládání dat do paměti EEPROM v případě nízší úrovně napájecího napětí

zabránění nechtěnému zacyklování běhu programu

ke zmenšení hodinové frekvence mikrořadiče

 
4.

Rozhranní TWO WIRE  -  ( ve shodě I2C ) je

asynchronní rozhranní pro sériový přenos dat

pararelní přenosová sběrnice pro multiprocesorovou komunikaci

synchronní sériová sběrnice

 
5.

Adresy vektorů systému přerušení mikrořadiče jsou

umístěné na začátku prostoru paměti pro uložení programu
 

umístěné na konci prostoru paměti pro uložení programu

nedefinované, je nutné je definovat při programování
 

 
6.

Vývod mikrořadiče pod označením T0 je určený pro

výstup pro přetečení čítače/časovače 0

hodinový vstup čítače/časovače 0

vstup pro nulování čítače/časovače 0
 

 
7.

Obvod mikrořadiče STACK POINTER  je předurčený pro

adresování paměti EEPROM

práci se zásobníkem, adresuje paměť pro ukládání dat

definování jednotlivých vstupně/výstupních pinů portů
 

 
8.

Registry DDRx mikrořadiče jsou předurčeny pro

nastavení jednotlivých pinů portu jako vstupní nebo výstupní
 

pro přednastavení obvodu timer/counter

zapisování dat do paměti EEPROM

 
9.

Analogově - digitální převodník má rozlišovací schopnost

8 bitů

10 bitů

16 bitů

 
10.

Obvod SPI mikrořadiče AVR je předurčený pro

synchronní multiprocesorovou komunikaci

asynchronní multiprocesorovou komunikaci

resetování mikrořadiče

 
Logolink