Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Kolik uhlíků obsahuje kyselina palmitová?

 
2.

Jaký je triviální název následující kyseliny (do názvu napište i slovo kyselina): CH3(CH2)2COOH

 
3.

Jaký je sumární vzorec kyseliny šťavelové?

CHO2

C2H2O4

C2H4O4

 
4.

Jaký je triviální název následující kyseliny: CH3COOH

kyselina ethanová

kyselina mravenčí

kyselina octová

 
5.

Jaký je název této kyseliny:

 

kyselina benzen-1,2-dikarboxylová

kyselina tereftalová

kyselina isoftalová

kyselina ftalová

 
6.

Jaká je molekulová hmotnost kyseliny mravenčí (zaokrouhlete na jednotky)?

 
7.

Vyberte důvod, proč je kyselina octová rozpustná ve vodě:

Molekula kyseliny octové je nepolární a voda je nepolární rozpouštědlo

Vazby C-C a C-H jsou polární a proto jsou všechny organické látky rozpustné ve vodě
 

COOH skupina obsahuje polární vazby a kyselina octová má jen dva vodíky, proto je zde méně nepolárních vazeb

 
8.

Kolik dvojných vazeb obsahuje kyselina akrylová?

0
 

1

2

 
9.

Vyberte správné odpovědi:

Systematický název je kyselina citronová
 

Systematický název je kyselina 2-hydroxyprop-1,2,3-triová

Systematický název je kyselina 2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylová

Triviální název je kyselina citronová

 
10.

Do které skupiny řadíme kyselinu olejovou?

nenasycené alifatické kyseliny

nasycené alifatické kyseliny

aromatické kyseliny

 
Logolink