Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Azosloučeniny vznikají

kopulací diazoniových solí s alkoholy

kopulací diazoniových solí s fenoly nebo aromatickými aminy

kopulací diazoniových solí s areny

kopulací diazoniových solí s nenasycenými uhlovodíky

 
2.

Funkční skupina sekundárních aminů je

- NH -

- NH4

- NH2

- N -

 
3.

Mezi biologicky významné aminy patří

histamin, methanol, histidin, dopamin

histamin, putrescin, dopamin, anilín

glycerol, histidin, dopamin, kadaverin

corpusin, kadaverin, dopamin, amfetamin

 
4.

Aminy se chovají jako

elektrofilní sloučeniny.

 amfoterní látky a mají elektrofilní vlastnosti.

 jako báze, odštěpují z kyselin proton. Patří mezi často používaná nukleofilní činidla.  

jako elektrofilní činidla a silné báze.

 
5.

Z dole uvedených sloučenin, lze zapojit do kopulace sloučeninu se vzorcem:

A, B, C

B, D, F

A, B , E

C, D, F

 
6.

Aminosloučeniny  se děli na:

 
7.

Diazotace je reakce

primárních aromatických aminů s kyselinou dusičnou za vzniku azosloučenin

fenolů s kyselinou dusitou za vzniku azosloučenin

primárních aromatických aminů s kyselinou dusitou za vzniku diazoniových sloučenin

primárních aromatických aminů s kyselinou dusitou za vzniku azosloučeni

 
8.

Z dole uvedených  sloučenin lze podrobit diazotaci vzorec:

A

B

C

D

 
9.

 Navrhněte přípravu uvedené sloučeniny nitril kyseliny p-toluové Sandmayerovou reakcí:

p-toluendiazoniumchlorid p-chlortoluen
                                 +   N2            
p-toluendiazoniumchlorid
H2O
 
p-chlortoluen
+   N2
p-toluendiazoniumchlorid Cl2 p-chlortoluen
p-toluendiazoniumchlorid  NaOH p-chlortoluen  
 
10.

Doplňte v  rovnic reakce ethylaminu s kyselinou chlorovodíkovou produkt označený jako  P

C2H5NH2  + HCl → P

P: P: C2H5NH2Cl

P: C2H5NH3Cl

P: C2H5N2+ Cl -

P: C2H5NHC2H5

 
Logolink