Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Fenol se vyznačuje následujícími vlastnostmi

částečně se rozpouští ve vodě a voda v něm (obě fáze se vzájemně nemísí)

má antiseptické účinky

má slabé zásadité vlastnosti

na vzduchu postupně přijímá vodu a modrá

 
2.

Vyberte pravdivé tvrzení o naftolech

jsou vyráběny oxidací naftalenu

mají výrobu založenu na tavení alkalických solí naftalensulfonových s hydroxidem sodným

jsou kapalné látky s charakteristickým zápachem

slouží k výrobě barviv

 
3.

Dehydratací alkoholů mohou podle podmínek vznikat

sekundární nebo terciární alkoholy

alkeny nebo ethery

aldehydy nebo kyseliny

ketony nebo ethery

 
4.

Označte pravdivá tvrzení o diethyletheru

má triviální označení„éter“

je průmyslově vyráběn oxidací ethanu

má anestetické vlastnosti

tvoří páry lehčí než vzduch

 
5.

Některé hydroxysloučeniny a ethery se používaly, případně používají v lékařství, která tvrzení jsou správná:

emulze krezolů v mýdlovém roztoku byl tradiční dezinfekční prostředek lysol

karbolová kyselina, což je 2- 3%  vodný roztok fenolu (tzv. karbolka) se používala k dezinfekci

dimethylether se dříve používal jako anestetikum

diethylether se používal jako dezinfekční prostředek

 
6.

Ethanol a dimethylether mají tuto vlastnost

mají shodnou funkční skupinu

mají stejný sumární vzorec, jsou funkčními izomery

obě látky se neomezeně mísí s vodou

oba se připravují hydratací ethenu, liší se pouze použitým katalyzátorem

 
7.

Sloučeniny butan-2-ol a butan-1-ol jsou

optické izomery

polohové izomery

funkční izomery

řetězové izomery

 
8.

Oxidací primárních alkoholů vznikají

ketony

aldehydy

dvojsytné alkoholy

ethery

 
9.

Slabou oxidací fenolu vzniká

směs pyrokatecholu a hydrochinonu

o-benzochinonu a p-benzochinonu

směs pyrokatecholu a rezorcinolu

směs hydroxychinonu a pyrokatecholu

 
10.

Oxiran patří mezi

terciární alkoholy

cyklické ethery

smíšené ethery

ketony

 
Logolink