Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Naftalen obsahuje v molekule:

2 kondenzované aromatické cykly

3 kondenzované aromatické cykly

2 izolované aromatické cykly

 
2.

Poloha 1,2- se benzenovém jádře nazývá:

para-

meta-

ortho-

 
3.

Reakcí benzenu s methylchloridem v přítomnosti chloridu železitého vzniká:

chlorbenzen

methylbenzen

2-chlortoluen

 
4.

Který z uvedených arenů je za normálních podmínek pevný?

xylen

toluen

naftalen

 
5.

Kumen je triviální název pro:

butylbenzen

propylbenzen

isopropylbenzen

 
6.

Aromatické uhlovodíky se vyrábějí především z:

černého uhlí

zemního plynu

ropy

 
7.

Hückelovo pravidlo je definováno:

2n + 2

3n + 2

4n + 2

 
8.

Úplnou hydrogenací naftalenu vzniká:

tetrahydronaftalen

dekahydronaftalen

fenanthren

 
9.

Fenyl je:

aromatický zbytek benzenu

aromatický zbytek toluenu

aromatický zbytek kumenu

 
10.

Zvýšená elektronová hustota v molekule nitrobenzenu je v polohách:

ortho a meta

ortho a para

pouze meta

 
Logolink