Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Thioly lze charakterizovat následujícími vlastnostmi:

 • jedná se o slabší kyseliny než alkoholy
 • tvoří vodíkové můstky
 • lze je snadno oxidovat
 • jedná se o slabší kyseliny než alkoholy
 • netvoří vodíkové můstky
 • lze je snadno redukovat
 • jedná se o silnější kyseliny než alkoholy
 • netvoří vodíkové můstky
 • lze je snadno oxidovat
 • jedná se o látky zásaditého charakteru
 • netvoří vodíkové můstky
 • lze je snadno oxidovat
 
2.

Mezi sirné organické sloučeniny patří také estery kyseliny sírové a estery sulfonových kyselin, přiřaďte správné názvy uvedeným sloučeninám:

A                     B

A: dimethylsulfit    

B: 4- methyl-1-methylbenzensulfonát (methyl-tosylát)

A: dimethylsulfát    

B: methyl-4-methylbenzensulfonát (methyl-tosylát)

A: dimethoxylsulfát    

B: methyl-4-methoxybenzensulfonát

A: dimethylsulfid    

B: 4 -methyl-tosylát

 
3.

Známý bojový plyn yperit má vzorec , jeho správný systematický název zní:Hořčičný plyn

Bis(2-chlorethyl)sulfid

Dichlorethylthioether

dichlorethylsulfid

 
4.

Thioly lze připravit:

působením přebytku sulfanu na příslušný uhlovodík rozpuštěný v etheru

 

 

zaváděním přebytku sulfanu do alkoholického roztoku alkylchloridu

 

 

reakcí příslušných alkylhalogenidů s přebytkem  sulfidu sodného

 

 

 

reakcí příslušných alkylhalogenidů s hydrogensulfidem draselným, který se připravuje probubláváním nadbytku sulfanu přes alkoholický roztok hydroxidu draselného

 

 

 

 
5.

Amidy kyseliny sulfanilové ( 4-aminobenzensulfonové):

mají baktericidní účinky

tvoří významnou skupinu léčiv, tzv. sulfonamidy

se používají k léčbě infekčních onemocnění bakteriálního původu

objevil A.Fleming jako produkty činnosti plísní

 
6.

Průmyslově se thioly vyrábějí:

reakcí příslušného  alkoholu se sulfanem H2S v kyselém prostředí.  

méně často i adicí sulfanu na alkeny (katalyzátor oxid hlinitý).

redukcí sulfonových kyselin

redukcí disufidů vodíkem

 
7.

Nazvěte tyto významné sirné sloučeniny:

                    A                         B                                           C                                      D

benzensulfonová kys.       sacharin                         chloramin B                   chloramin T

          A                                B                                           C                                      D

benzensulfonová kys.     benzensulfonamid               chloramin B                   chloramin T

         A                                        B                                           C                                      D

benzensulfonová kys.     sacharin                         chloramin T                   chloramin B

           A                               B                                      C                                      D

sulfobenzoová kys.     benzensulfonamid                    sacharin                  chloramin T

                  A                         B                                           C                                      D

 
8.

Thioly se vyskytují v:

 

 bioplynu a nepatrně v zemním plynu

 

česneku a cibuli (allylthiol)

 

v sekretu kunovitých šelem (3-methylbutan-1-thiol)

 

 v zažívacím traktu savců, vznikají rozkladem proteinů (methylthiol)

 
9.

Sulfonové kyseliny obsahují skupinu

-SO2H

-SO2OH

-SO3H

-SOH

 
10.

Následující rovnice popisuje výrobu významné sirné sloučeniny, pojmenujte ji systematickým i triviálním názvem

1-aminobenzensulfonová kyselina

Sulfonová kyselina

4-sulfoanilin

Sulfanilová kyselina

1-aminobenzensulfonová kyselina

1 - amino - 4 - sulfobenzen

4-aminobenzensulfonová kyselina

Sulfanilová kyselina

 
Logolink