Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

 Geologický průzkum se provádí pomocí:

zeměpisných map daného úzení

leteckých snímků daného území

sond kopaných nebo vrtaných

 
2.

Geologickým průzkum  staveb ověřuje:

 druhy a vlastnosti základových půd a jejich vhodnost pro zakládání

 jak vznikaly zeminy pod budoucí stavbou

javý vliv bude mít kosmické záření na budoucí stavbu

 
3.

Kopané sondy mají nejčastěji rozměry:

1,2 x 1,8 m

0,5 x 2,2 m

1,0 x 3,5 m

 
4.

 Průzkum během stavby se provádí:

u každé stavby pro ověření výsledků podrobného průzkumu

provádí se u rozsáhlejších staveb pro ověření výsledků podrobného průzkumu

neprovádí se vůbec, vždy stačí předběžný a podrobný průzkum před výstavbou

 
5.

Vzdálenost sond u geologického průzkumu stavby bývá většinou:

0,5 - 1 m

20 - 50 m

100 - 800 m

 
6.

Geologický průzkum se provádí:

 

pokaždé po skončení stavby

většinou před započetím zemních prací

během celé výstavby, vždy po skončení dané etapy výstavby

 
7.

 Hydrologický průzkum zjišťuje:

množství radonu v zemině a jeho škodlivost na stavbu

množství hydrantů v blízkosti stavby pro zajištění požární odolnosti stavby

hladinu podzemní vody, její vliv na budoucí stavbu

 
Logolink