Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Při exotermické je hodnota reakčního tepla:

a) vyšší než nula

 

b) nižší než nula

 

c) zůstává beze změny

 
2.

Podvojná záměna je reakce, při které:

a) je atom nahrazen jiným atomem

 

b) se molekula štěpí na menší části

 

c) dochází k výměně skupiny atomů

 
3.

Reakce komplexotvorné se projevují výhradně:

a) změnou pH

 

b) vznikem koordinačně-kovalentní vazby

 

c) vznikem sraženiny

 
4.

Rozhodněte zda je reakce  HCl  +  NaOH → NaCl  +  H2O

 

a)  redoxní

 

b) komplexotvorná

 

c) protolytická

 
5.

Reakce rozkladná je reakce při které:

a) vznikají složité molekuly

b) je atom nahrazen jiným atomem

c) se molekula štěpí na menší části

 
6.

Při endotermické reakci je hodnota reakčního tepla:

a) vyšší než nula

 

b) nižší než nula

 

c) zůstává beze změny

 
7.

Kapalné skupenství se označuje písmenem:

a) s

 

b) l

 

c) g

 
8.

Při redoxní reakci dochází:

a) ke změně oxidačních čísel atomů

 

b) ke změně skupenství látek

 

c) k vývinu tepla

 
9.

Reakce vytěsňovací je reakce, při které:

a) vznikají složité molekuly

b) je atom nahrazen jiným atomem

c) se molekula štěpí na menší části

 
10.

Reakce endotermická je reakce, při které:

a) nedochází ke změně energie

 

b) energie se spotřebovává

 

c) se energie uvolňuje

 
Logolink